Služby

Cílem naší práce je spokojený zákazník.

Technický dozor stavebníka

V rámci výkonu TDS zajišťujeme komplexní služby ohledně vedení stavby v zastoupení investora. 

Jedná se zejména o:

 • přítomnost na předání staveniště zhotoviteli při zahájení stavební činnosti
 • vedení pravidelných kontrolních dní stavby (KDS) 1x týdně vč. zpracování zápisů z KDS; provádění namátkových kontrol stavby 3x týdně
 • dohled nad dodržováním podmínek uzavřené smlouvy mezi stavebníkem a zhotovitelem a všech jejích příloh
 • pravidelná kontrola stavebního deníku zhotovitele vč. zápisů TDS
 • dohled nad dodržováním podmínek vydaného rozhodnutí SÚ a stanovisek DOSS, vydaného DIO, vyjádření správců technické infrastruktury
 • průběžná kontrola provádění prací dle projektové dokumentace (PD), popř. součinnost s autorským dozorem projektanta (AD)
 • dohled nad dodržováním předem stanoveného postupu realizace stavby, předem stanovených technologických postupů dílčích konstrukcí
 • dohled nad přebíráním dodávaných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby
 • účast na kontrole a převzetí dokončených částí konstrukcí před jejich zakrytím nebo předtím, než se stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele
 • průběžné sledování plnění a výsledků dílčích kontrol kontrolního a zkušebního plánu stavby (KZP)
 • dohled nad dodržováním BOZP a PO dle legislativy, zpracovaného Plánu BOZP a standardů investora; popř. součinnost s koordinátorem BOZP
 • dohled nad dodržováním předem stanoveného časového harmonogramu realizace stavby
 • účast při ověřování funkčnosti technologických zařízení
 • dohled nad věcnou a cenovou správností oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele
 • přítomnost na závěrečné kontrole stavu dokončeného díla
 • soupis vad a nedodělků, stanovení termínu a postupu jejich odstranění, prověřování odstraňování vad a nedodělků
 • kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části zhotovitele

Projektová a inženýrská činnost

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby a dopravní stavby.

Ve spolupráci s našimi stálými externisty zpracujeme projektovou dokumentaci od přípravné fáze (studie) po dokumentaci skutečného provedení. Zajistíme dokumentaci pro územní řízení, pro stavební povolenírealizační dokumentaci i skutečného provedení. Nabízíme projednání navržené stavby s úřady a ostatními dotčenými subjekty (inženýring) s cílem získat rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Realizujeme projektové dokumentace pozemních staveb na klíč od bytových jader, přes rodinné domy až po administrativní budovy, ubytovny, penziony, dílenské objekty a firemní areály.

Cílem našich služeb je zajistit vždy dodání požadované dokumentace ke spokojenosti zákazníka. V návrhu se snažíme zohlednit zejména ekonomickou stránku v souladu s užitnými a estetickými vlastnostmi stavby. Tím Vám ušetříme náklady nejen na realizaci záměru, ale i náklady spojené s užíváním hotové stavby.